Comments 37

 1. Ik ben intelligent, heb een sterke intuïtie. Voel aan wanneer en op welke wijze ik dingen moet aanvliegen om dingen voor elkaar te krijgen. Ik ben een strateeg, zet mijn gedrag bewust in. Ik blijf bij mezelf, ben authentiek. Ik ben ook integer en rechtvaardig. Ik kan ook van heel vervelende mensen houden, als het nodig is. Idealiter werken mensen op eigen kracht en motivatie. Maar iedereen heeft stukken waarbij ze hulp of steun goed kunnen gebruiken. Dan ben ik er voor mijn mensen. Ik kan met een kwinkslag de vinger op de zere plek leggen, om dingen te relativeren of in beweging te brengen.

 2. Ik kan rustig en goed luisteren, de nuance vinden, procesmatig denken, de gevolgen en volgordelijkheid van een actie benoemen, zien wat de invloed van een actie is op de mensen, hoe acties te borgen en welke (rand)voorwaarden nodig zijn voor succes. Ik kan goed vragen stellen, mensen (mannen) uitnodigen om te onderzoeken wat ze voelen en uit de competitie te stappen. Hierbij is de chemie, de precieze afstemming met de gesprekpartner(s) belangrijk.

 3. Ik heb de persoonlijke kwaliteiten van mijn mensen in beeld, zorg dat ik weet hoe ze er in en bij zitten. Mijn hart staat altijd voor (mijn) mensen open als er iets is. Ik ben dan ook niet goed in harde dingen, ontslag en zo. Ik sla makkelijk mijn vleugels om iemand heen. Ik ben veel op de werkvloer, zorg dat ik echt weet wat er speelt en leeft.

 4. Ik van tevoren heel goed inschatten hoe iemand kan reageren, daar bereid ik me op voor. Daarmee kan ik ook moeilijke gesprekken in goede banen leiden. Daarin hoef ik niet altijd het woord of de regie te voeren, ik kan de sfeer goed bewaken terwijl een ander het gesprek doet. Ik ben goed op de relatie, het boven tafel krijgen en houden van het gezamenlijke belang. Verder ben ik oplossingsgericht (m) en zakelijk creatief, dwz. helder in mijn doelen en flexibel in hoe die te bereiken. Ik ben een goede HRM-er, kan een missie vertalen naar beleid en concrete KPI’s, een groter geheel vertalen naar wat ieders individuele bijdrage en rol is.

 5. Ik kan goed tot verdieping komen, het gesprek te leiden naar de onderstroom. Verbinding maken, aandacht voor wat er gebeurt met de mensen, emoties herkennen en benoemen, de nuances aanbrengen. Het is het niveau waarop ik van nature aanwezig ben, waar ik altijd alle nuances waarneem. Ik laat me raken en acteer op wat ik voel.

 6. In grote lijnen denken, sociaal en communicatief vaardig, stressbestendig, doel- en resultaatgericht en loslaten, delegeren, gecalculeerde risico’s nemen. De tijd nemen voor de analyse, knopen doorhakken. Kijken naar mensen, waar staan ze, wat kunnen ze aan, waar is draagvlak voor, naar ze luisteren en ze meekrijgen.

 7. Ik ga in mijn werk sterk op mijn gevoel af en ik ken mijn tekortkomingen. Ik doe mijn best, kijk hoe het gaat en sta open voor feedback. Ik blijf bij mezelf, speel geen spelletjes, ben open en integer, durf mijn positie op het spel te zetten op een manier die vertrouwen wekt. Ik wil ongeveer 5X meer doen dan de tijd die ik beschikbaar heb. Hobby’s kan ik ook niet half doen, die doe ik ook al snel op hoog niveau. En ik kan toch tijd nemen om stil te staan, te genieten van kleine dingen, de natuur. Ik kan goed prioriteren. Ik zie mezelf wel als Homo Universalis, ben een generalist pur sang. Ik durf zelf ook dingen te benoemen, feedback geven, zonder dat ik er zelf iets bij win.

 8. Ik stel doelen en realiseer ze, maak dingen echt af. Een abstractie visie concretiseren naar inspirerende en meetbare doelen voor afdelingen en mensen, zodat mensen weten wat er van ze verwacht wordt. Concrete, opbouwende feedback geven, mijn mensen weten hoe ze functioneren, wat goed gaat en wat beter kan. Ik baseer me hierin op feiten.

 9. Ik kan goed verbinding met een ander maken, ben benaderbaar, duidelijk. Ik schakel snel tussen concreet en abstract, inhoud en proces en associeer makkelijk. Ik kan goed analyseren wat/hoe een situatie is. Maar daar ligt ook mijn valkuil, dat ik er vervolgens mijn visie/mening van maak en deze mijn “objectieve” beeld kleurt. Ik kan mensen goed inschatten, me in ze inleven en kan processen waarin ze zitten en wat ze nodig hebben goed doorzien. Ik ben kritisch, maar weet ook wanneer het genoeg is voor de ander.

 10. Ik ben een bruggenbouwer, kan dingen die mis gaan helder benoemen en draagvlak creëren voor verandering of moeilijke beslissingen. Ik kan mensen helpen moeilijke beslissingen te nemen. Ik kan goed een klankbord zijn, mensen helpen om de consequenties van keuzes in kaart te brengen zonder vraag over te nemen.

 11. Ik heb snel in de smiezen hoe dingen zitten, met wat voor persoon ik te maken heb. Hoe iemand in elkaar zit, of er heftige dingen gebeurd zijn in het verleden. Dat zet ik in om snel tot de kern te komen en de juiste hulp te organiseren. Ik ben heel praktisch en gestructureerd. Kan met humor moeilijke dingen benoemen, zonder het zwaar te maken. Mensen op een warme manier om zichzelf laten lachen door moeilijke dingen uit te vergroten.

 12. Efficiënt. Pragmatisme, rust. Situaties snel kunnen inschatten. Problemen kaderen, niet te groot maken. Hoofd- en bijzaken onderscheiden. Visie, helder aangeven waar we voor staan, waar het heen moet en wat daarvoor nodig is. Het gesprek aangaan, iemands sterke en zwakke kanten benoemen. Ik zie snel het gezamenlijke belang en stuur hierop.

 13. Ik associeer makkelijk, leg snel verbanden en weet wie / wat je voor een onderwerp moet hebben. Netwerken, acquireren. Ik maak daarin heel persoonlijk contact, heb echt interesse en onthou wat mensen vertellen, wat ze bezighoudt. Verder kan ik heel gestructureerd en snel werken.

 14. Ik word ervaren als rustig, weloverwogen, “rots in de branding”, niet snel gek te krijgen. Ik kan ook efficiënt werken. Ik schiet niet zo snel in emoties, ben niet zo reactief. Ik kan emoties van een ander helpen relativeren, terugbrengen naar waar het om gaat.

 15. De twijfel of ik het wel kan houdt me scherp, denk ik. Mijn twijfel, onzekerheid kunnen benoemen is een krachtige interventie. Ik kan contact maken met mensen, ben heel nieuwsgierig. Kan me goed verplaatsen in de positie van een ander en dan kijken vanuit mijn eigen ogen, benoemen wat ik zie. Dat verbindt, geeft vaak inzicht en beweging. “Als dit is wat de organisatie nodig heeft, welk pad moeten we dan lopen om dat te bereiken.” Ik kan een aanpak vinden die congruent is met het te bereiken resultaat. Ik kan efficiënt werken. Ik heb zicht op processen, weet precies “dit zou op dit moment moeten gebeuren”.

 16. Ik blijf dichtbij mezelf, what you see is what you get. Mensen ervaren me als integer. Ik ben enthousiast, kan mensen in beweging brengen. Ik ben open, benaderbaar. Geen verborgen agenda’s, bedrijf politiek alleen om het grotere doel te bereiken. Ik ben enthousiast, kan mensen in beweging brengen. Ik gebruik mijn verstand. Ik ben te doelgericht om alleen op het proces te kunnen sturen, maar zie vanuit het doel wel wanneer procesinterventies nodig zijn. Verder heb ik nooit zo geworsteld met impopulaire maatregelen. Door open te zijn over de agenda, geïnteresseerd en het grotere geheel zichtbaar te maken. Ik neem dingen niet zo snel persoonlijk, heb een hoge eigenwaarde.

 17. Wat ik goed kan is een combinatie van idealisme en pragmatisme, haalbare idealen in de praktijk brengen. Ik ben resultaatgericht. Ik won het omdat ik een groot overzicht kan houden op verschillende niveaus tegelijk. Met de grote lijn en de details. Ik kan complexe zaken oplossen. Op dat 1e redt je het niet.
  Ik maak weinig fouten, ben precies en zorgvuldig.
  Ik werd ingehuurd als ze er niet meer uit kwamen, een project te ingewikkeld was.
  Als werkgever gaf ik mensen ruimte, eerst niet altijd op de goede manier, ik heb dat moeten leren. steunde ze altijd en was duidelijk over wat ik verwacht en wel en niet goed was.

 18. Ik voel me heel verantwoordelijk voor mijn mensen. Het gaat immers niet om mij, maar om mijn team. Ik ken mijn mensen, weet hoe het met ze gaat, loop veel rond en heb normale gesprekjes. Ik ben in ze geïnteresseerd, doe dingen voor ze. Daarmee bereik je dat ze dingen voor je willen doen, het je gunnen. Deze vestiging draait goed, mensen werken hard, zelfstandig en goed samen. Mede omdat ik ze de ruimte, verantwoordelijkheid gaf en betrok bij elkaar en ons resultaat. Ik hoop nu een rolmodel voor mijn [mannelijke] collega’s te zijn in mijn aanpak. En ik ben trots op mijn geweldige kinderen. Op hun vrijmoedigheid, motivatie en intelligentie. Ook hen heb ik veel ruimte en vertrouwen gegeven.

 19. Eigenlijk is het voor mij als vrouw in een mannenwereld vrij gemakkelijk om mijn inbreng te hebben, resultaten te bereiken. Tussen vrouwen onderling is meer competitie. Ik kan gemakkelijker moeilijke vragen stellen, spiegelen, zonder dat mensen in de weerstand schieten.

 20. Ik zit op mijn functie omdat mijn personeel mij deze mogelijkheid geeft. Ik ga voor het grote geheel, en zorg ervoor dat mijn mensen mij dragen, ze het voor mij willen doen. Spreek mensen aan op hun verantwoordelijkheid in het grote geheel, hun bijdrage. En als mensen dat niet oppakken dan ben ik hard voor ze, duidelijk.

 21. Mannen alleen zijn minder gericht op het proces, willen scoren, zijn meer ad hoc, anticiperen niet en lossen problemen liever op heroïsche manier op. Het is voor mij makkelijker om hierin mijn bijdrage te leveren, door aandacht voor het proces te hebben, de samenwerking, te anticiperen en te plannen. Een ander voorbeeld is dat ik bereik dat de performance-beoordeling verschuift van de heldendaden (vaak brandjes blussen ipv. Anticiperen) naar duurzame resultaten. Dat kan ik ook meetbaar maken. Ik maak er gebruik van dat ik een vrouw ben, dat noem ik zakelijk flirten. Ik kleed me vrouwelijk (niet te bloot/uitdagend), passend bij de situatie en bereik dat ik gezien word. Het opent deuren, mensen staan meer open voor je, ik krijg gemakkelijker aanspraak. Ik maak het plaatje compleet met mijn uiterlijk en gedrag of voorkomen, sluit aan bij de context. Dat schept vertrouwen, “one of the guys”.

 22. Ik kan de onderstroom voelbaar en bespreekbaar maken en zo aan laten sluiten op de bovenstroom. – Ik werk toe naar een ´speelveld´ waarin mannen ontvankelijk worden en op ontdekking willen gaan. Dit is de laag onder het ego. Dit noem ik het ´jongetje-meisje´ perspectief, vrij van seksualiteit. Dat helpt om het contact en de ontdekkingsreis in het hier en nu te houden. Ik hou het proces zelf in de hand en heb verschillende mogelijkheden om mensen uit te nodigen de diepte in te gaan.

 23. Als vrouw in een mannencultuur werken is prettig, no nonsens aanpak, direct, resultaatgericht. Daarin kan ik vrij gemakkelijk veel toevoegen met mijn (vrouwelijke) competenties en inbreng. Mensen ertoe bewegen in te brengen wat ze (belangrijk vinden, iets van zichzelf te laten zien. Met humor, een glimlach en vasthoudendheid. Heel open en onbevangen een gesprek in gaan als ik iets wil bereiken of te weten komen. Daarmee kan ik veel bereiken, mensen stellen zich daarvoor open, zijn ontvankelijk.

 24. Mannen zien me niet als een bedreiging, laten me dichterbij komen en nemen daardoor ook moeilijke dingen van me aan. Ik kan bij iemand binnenkomen door oprecht mijn intuïtie en gevoelens te benoemen, zonder het altijd maar te rationaliseren. Ik heb souplesse, krijg mensen mee. Ik ben goed in het proces, het “hoe”. Ik kan het behapbaar maken, weet wie wanneer wat moet doen en kan dat goed overbrengen. Flexibel inspelen op verandering. Ik ben een mensen-mens, daarin zie ik mijn grootste successen. Bijvoorbeeld iemand die ik geholpen heb met een carriëreswitch waar hij zelf niet op gekomen was of het vinden van de opening naar het gemeenschappelijke en het proces in een onderhandeling in een ontslagzaak.

 25. Vanuit een brede inhoud en kijkend naar de context adviseren op hoog niveau. Ik vind het leuk om met de ontwikkeling van mensen bezig te zijn, anderen in de schijnwerpers te zetten. Het gaat niet om mij, maar om mijn team, hun bijdrage.

 26. Omdat ik als architecte een vrije rol had, kon ik mijn eigen spel optimaal inzetten door zo te regisseren, mijn doel te bereiken. En in de gaten houden om welke kliffen je heen moet manoeuvreren zonder dat doel uit het oog te verliezen.
  Als ik een project wilde realiseren was ik daar volledig dienstbaar aan, daar deed ik alles voor. Mensen wisten wel wat ze aan me hadden en met mijn openheid en enthousiasme kreeg ik veel mensen mee.

 27. Een sterk team, met goede afspraken, elkaars kracht versterken. Ik kijk vooruit en pas de inzet van mensen hierop in. Ik kan chaos terugbrengen naar de essentie, oplossingen en mensen motiveren door ze te laten zien hoe het doel te bereiken.

 28. Er goed uit zien is praktisch bij het contact maken met mannen, ze stellen zich makkelijker voor je open. Ik bouw een band op met mensen, kan de juiste snaar raken, weet wat bij wie werkt. Ik ben goed in mijn vak, beheers de materie.

 29. Ik kom onafhankelijk en deskundig over, managers weten dat hier iemand staat die een echte gesprekspartner is, die ze niet zomaar omver blazen. Ik expliciteer wat ik zie gebeuren, opdat mensen situaties of zichzelf meer, anders zien.

 30. Ik heb open, doelgerichte, enthousiaste stijl waarbij ik helder voor ogen heb welke kant ik op moet maar ruimte kan laten voor hoe we dat bereiken. Dat blijkt effectief in het in de juiste richting in beweging brengen van mensen en teams.

Geef een antwoord