Comments 21

 1. Quoteer in de directie. Tenminste 50% vrouwen. Bied echt ruimte voor vrouwen op zwaardere posities. Vrouwen zijn/voelen zich thuis vaak verantwoordelijk voor de agenda en het gezin. Hou daar rekening mee, bv. door flexibel te zijn in werktijden, werkwijze en locatie.

 2. Mannen en vrouwen vullen elkaar goed aan, het zou goed zijn als er meer gemengde teams zijn.
  Sluit als MT meer aan op de beleving in de organisatie, stuur daarop. Communiceer waar je voor staat, maak dat smart en hou daaraan vast.
  Wil je in een managementteam waarin vooral de mannelijke normen en waarden domineren (financiële resultaten, korte termijn, competitie, ondernemerschap, risico’s nemen, besluitvaardigheid) dan zal je er tenminste 2 vrouwen in moeten hebben die meer vrouwelijke normen en waarden inbrengen (gezamenlijk resultaat, ontwikkeling mensen, langere termijn, aandacht voor proces, inbedding en consequenties). Stuur sowieso op meer diversiteit in samenstelling, standpunten en benaderingswijzen.
  Dat het belangrijk is dat wanneer een man vervelend of seksistisch is naar een vrouw, hij hierop aangesproken wordt door een man. Meer precies, dat voelbaar is dat dat gedrag niet past in de normen en waarden van de organisatie. Het gaat er niet om dat vrouwen zich moeten kunnen redden, maar dat er ruimte is voor vrouwelijke inbreng.

 3. Bedrijven laten zoveel liggen omdat er zo weinig aandacht is voor de onderstroom: Het proces, het contact, de emoties binnen en tussen mensen, de onderliggende normen en waarden. Als de bovenstroom – doelgericht, richting, eenduidig, fysiek, actie – niet wordt gedragen door de onderstroom wordt het een façade. Mannen en vrouwen kunnen elkaar enorm versterken door hun aanvullende kwaliteiten.

 4. Kijk bewust naar waar je een vrouwen-, mannen- of gemengd team inzet. Mannenteams zijn meer no-nonsense, effectief onder sterke druk, situaties waarin snelle resultaten behaald moeten worden. Ze zijn harder, slechter voor het individu. Vrouwenteams sturen op het proces, niet te snel gaan, creëren een stabiele basis. Gemengde teams zitten daartussenin.

 5. Stuur op duurzame ontwikkeling, resultaten op de langere termijn. Zoek naar de synergie tussen persoonlijke en organisatiedoelen. Wees helder over wat er bereikt moet worden en flexibel in de aanpak, zodat mensen hier zelf invulling aan kunnen geven, op hun eigen manier en in hun eigen tijd en plaats. Dat geeft vrouwen [m/v] meer ruimte en vergroot hun zelfstandigheid. Het liefst zou ik alleen op resultaat sturen, maar dat kan niet bij alle beroepen. En alleen vergaderen over zaken waarvoor dit ook de efficiëntste werkvorm is.

 6. Hoe krijgen we meer mannen overtuigd dat gemengde teams beter functioneren dan onge¬mengde teams (alleen mannen of alleen vrouwen)?
  Hoe kunnen we naast het old boys network nu een gecombineerde werkmethodiek/¬netwerk ontwikkelen waar mannen niet omheen kunnen?

 7. Gemengde teams zijn succesvoller, mannen en vrouwen vullen elkaar aan. Mannen brengen meer zakelijkheid en resultaatgerichtheid in, laten gemakkelijker oude strijdpunten los, brengen een ander soort humor in (relativerender) ,nemen effectiever besluiten (afkaarten in wandelgangen) en weten effectiever met macht om te gaan. Vrouwen kijken meer naar duurzame resultaten, het gezamenlijke belang, het proces en de samenwerking.

 8. Mensen verschillen enorm en willen zich graag onderscheiden. Investeer echt in de talenten van mensen, durf te differentiëren in opleiding, uitdaging, begeleiding, beloning. Wees duidelijker over wat je van je mensen verwacht aan zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen. Nu hinken we op twee gedachten: Medewerkers worden afhankelijk en klein gehouden, maar worden met de problemen van de organisatie opgezadeld.

 9. Laat iemand doen wat bij hem/haar past en waar hij/zij goed in is. Stuur aan op een gezonde balans tussen werk en privé. Stuur op verantwoordelijkheid en commitment, en niet alleen op de resultaten. Besteed als MT meer aandacht aan de voorbereiding, overleg meer, onderzoek meer de consequenties van plannen. Dat geeft ook meer commitment. Hou vervolgens een gekozen koers vast en check op de werkvloer waar en hoe bijgestuurd moet worden.

 10. Heb meer oog voor het combineren van werk en zorg, vooral mannen hebben hierin een achterstand. Streef meer naar gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in (management)teams in aandeel en inbreng. Mannen en vrouwen hebben complementaire kwaliteiten en dat maakt teams effectiever. Zorg dat ze meer van elkaar kunnen leren. Meer ruimte voor het relationele en het gevoelsmatige aspect, intern en naar klanten.

 11. Kijk meer naar de mens achter de werknemer. Mensen gedijen bij waardering. Het verbetert de slagkracht van je organisatie door te onderzoeken wat mensen drijft en ze daarop in te zetten. Investeer meer in de relatie- en verbindingskant op het werk.

 12. Stuur als MT meer op samenwerking, verbinding en onderling respect, zorg dat de doelen helder zijn. Stuur meer op commitment op waar we voor staan, zodat iedereen daaraan vanuit zijn/haar eigen positie kan bijdragen ipv. zijn/haar eigen dingetje te doen.

 13. Als je echt meer vrouwen in de organisatie wil als management moet je met quota werken, ook op de hogere niveaus. Onevenredige vertegenwoordiging van mannen (of vrouwen, in andere hoeken van organisaties) houdt zich in stand. Om dat te doorbreken moet je iets doen, met meer dan enkele individuen. Binnen de vakbond is dit in het verleden succesvol gedaan dor een groep van 20 vrouwen aan te nemen en klaar te stomen als vakbondsbestuurder.

Geef een antwoord